بازرسی و عملکرد موتورهای دیزل

مسئولیت انجام بازرسی مطابق با آنچه که در اینجا گفته شده است بر عهده ی فروشنده یا تهیه کننده است مگر اینکه چیزی غیر از این در قرارداد و یا سفارش خرید قید شده باشد. تهیه کننده باید یک سیستم بازرسی مورد قبول دولت برای سرویس دهی

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *