بازرسی و عملکرد موتورهای دیزل

مسئولیت انجام بازرسی مطابق با آنچه که در اینجا گفته شده است بر عهده ی فروشنده یا تهیه کننده است مگر اینکه چیزی غیر از این در قرارداد و یا سفارش خرید قید شده باشد. تهیه کننده باید یک سیستم بازرسی مورد قبول دولت برای سرویس دهی