سردکننده های خورشیدی

تکنولوژی های مختلفی برای استفاده از انرژی خورشیدی به جای انرژی برق جهت فرایندهای سرد سازی وجود دارد. اصل کلی در این سرد کننده های خورشیدی استفاده از یک فرایند ترمو شیمیایی جذب سطحی است