ماشین های بسته بندی و پرکن

ماشين هاي شكل دهي ، درزبندي و پركني بصورت گسترده اي در اروپا و در طيف رو به رشدي از صنايع استفاده ميشوند. اين ماشينها داراي خطرات متعددي هستند و اين امكان وجود دارد كه باعث صدمات شديد شوند.